นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1498761001 เอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานประจำปี

  เอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานประจำปี
ของสถานศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2

จำนวน 13 เล่ม สพป.สป.2 ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด จึงได้ออกแบบฟอร์มเอกสารเล่มรายงานประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้จัดทำ พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับเป็นคู่มือดำเนินการ  ให้โรงเรียนและครูดาวน์โหลดไว้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยด้วยระะบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในและประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

< Download>

เล่ม 1  แนวทางการพัฒนาระบบประกันภายใน.pdf

เล่ม 2  การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา.pdf

เล่ม 3  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา.pdf

เล่ม 4  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ.pdf

เล่ม 5  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ.pdf

เล่ม 6  การประเมินคุณภาพภายใน.pdf

เล่ม 7  การจัดทำรายงานประจำปี.pdf

เล่ม 8  การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง.pdf

เล่ม 9  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันภายใน.pdf

เล่ม 10  แนวทางการประเมินภายใน-ขั้นพื้นฐาน.pdf

เล่ม 11  แนวทางการประเมินภายใน-ปฐมวัย.pdf

เล่ม 12  ฟอร์มเอกสารายงานประจำปี สพป.สป.2.pdf

เล่ม 13  ฟอร์เอกสารรายงานประจำปี(สำหรับพิมพ์).doc 

 

สนใจติดต่อ : ศน.สุรเดช โทร. 0-2330-0141-4

 
หน้าหลักรับ/ส่งหนังสือKM สป.2คลังข้อสอบข่าว/กิจกรรมโรงเรียนภาพกิจกรรม สป.2Webboardคุรุสภาเขต