นายทศพร ถือพุดซา

รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1498827การใช้จ่ายงบประมาณ

 

           

สำรวจการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 

งบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2     

 งบดำเนินงาน บริหารจัดการสำนักงาน (ค่าใช้จ่ายของสำนักงานเขต) และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ที่ รายการใช้จ่าย   งบประมาณ ปี  2561 ใช้จ่าย คงเหลือ
      (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)     
  งบบริหารจัดการสำนักงาน (ค่าใช้จ่ายของสำนักงานเขต)
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ข้าราชการ สพป.สป 2    210,000.00    
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ (ผอ.สพป.สป 2)    45,000.00    
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  210,000.00    
4 ค่าวัสดุสำนักงาน   200,000.00    
5 ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   20,000.00    
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และยานพาหนะ 50,000.00    
7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน/ ขออนุมัติ ผอ.สพป.สป 2) 3,000.00    
8 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขต   2,466,450.00    
9 ค่าสาธารณูปโภค   (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์) 900,000.00    
10 งบขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย สพฐ. และ สพป.สป.2 131,750.00    
11 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กตปน. 163,800.00    
  รวม  งบบริหารจัดการสำนักงาน (ค่าใช้จ่ายของสำนักงาน) 4,400,000.00    
  รวม งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ  (จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561) 3,600,000.00    
  รวมทั้งสิ้น   8,000,000.00    
           
           
สำรวจการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2561   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
งบบริหารตามภารกิจของกลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน   จำนวน  19    โครงการ  (1,627,150)
         ข้อมูล 23 พ.ค.61   
ที่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   ใช้ไป   คงเหลือ  ผู้รับผิดชอบ
   ที่จัดสรร       
  กลุ่มอำนวยการ         
1  โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.สป.2         22,540.00          4,060.00          18,480.00 ทัศนีย์  
2  โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน       136,000.00         58,500.00          77,500.00 ทัศนีย์  
3  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561         25,000.00   -           25,000.00 ลักษมี  
4  โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.สป.2         25,210.00         25,210.00                   -   วาสนา  
5  โครงการประชุมชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ         26,000.00            632.00          25,368.00 วาสนา  
6  โครงการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาระบบควบคุมภายในสถานศึกษา         64,650.00          7,425.00          57,225.00 ลักษมี  
7  โครงการจัดงานวันแสดงมุทิตาจิต "เกษียณอายุราชการ" ประจำปี 2561       180,000.00   -         180,000.00 ทัศนีย์  
8  โครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2561  ของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2       142,000.00       102,905.16          39,094.84 อารมณ์  
  กลุ่มนโยบายและแผน         
9 โครงการพัฒนาบุคลากรและการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ       143,390.00       143,390.00   -   แววมณี 
10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาและระบบคัดกรองนักเรียน(2/60)       136,000.00   -         136,000.00  แววมณี 
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก         31,000.00          4,080.00          26,920.00  แววมณี 
12 โครงการติดตาม ประเมินผลและรายกงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561         50,000.00         12,840.00          37,160.00  อัญชลี 
           
           
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์         
13 โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ        
    -  อบรมให้ความรู้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ       120,600.00   -         120,600.00 จุรีรัตน์  
     - อบรมให้ความรู้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการควบคุมงานก่อสร้าง         29,760.00   -           29,760.00 จุรีรัตน์  
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          
14 โครงการศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน       235,000.00       235,000.00                   -   ศุกรรญญา  
           
  กลุ่มบริหารงานบุคคล         
15  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ         22,000.00         14,111.00           7,889.00 สนธยา 
16  โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน         72,800.00         72,800.00   -  ขนิษฐา 
17  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวินัย และกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ         35,200.00         35,978.00 -           778.00 คมน์  
           
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล         
18 โครงการนิเทศยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด        
    -ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศึกษาดูงานแผนนิเทศการศึกษา         41,950.00         41,950.00   -  พณิตา  
   -นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด         58,050.00         57,450.00             600.00 พณิตา  
           
  หน่วยตรวจสอบภายใน          
19 โครงการตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด         30,000.00          9,920.00          20,080.00 สุนันท์  
           
รวมทั้งสิ้น  1,627,150.00     826,251.16        800,898.84  
           
สำรวจการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
งบบริหารงานตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  จำนวน  27  โครงการ  (2,000,000)
ที่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   ใช้ไป  คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
   ที่จัดสรร       
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง        
  กลุ่มนิเทศและกลุ่มส่งเสริม        
1 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา         40,000.00          5,275.00 34,725.00 ปฐมาภรณ์
2 โครงการสภานักเรียนเสริมสร้างประชาธิปไตย สพป.สมุทรปราการ เขต 2         25,000.00          3,400.00 21,600.00 เกื้อกูล
3  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         70,000.00         62,800.00 7,200.00 สุทินี
4 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ PLC สู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.         40,000.00                  -   40,000.00 สุทินี
5 โครงการเสิรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2         30,000.00         22,489.20 7,510.80 ประไพวรรณ
6  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2561         18,000.00          2,300.00 15,700.00 ประไพวรรณ
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2561         76,220.00         76,220.00                    -   ภาณมาส
8 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ         35,100.00                  -   35,100.00 ภาณมาส
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน                        -    
  กลุ่มนิเทศและกลุ่มส่งเสริม                        -    
9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย       147,000.00       147,000.00                    -   วิทูรย์
10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน         60,000.00         60,000.00                    -   วิทูรย์
11 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ(แข่งขันภาษาไทย)       172,000.00                  -   172,000.00 วิทูรย์
12 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัด         29,200.00         29,200.00                    -   พณิตา
13 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน PHONICS          91,000.00         91,000.00                    -   พัฒชญา
14  โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้         80,000.00         80,000.00                    -   นวลฉวี
15  โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาการมีงานทำ       105,000.00                  -   105,000.00 ทัศนีย์
16  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(STEM Education)         70,000.00         70,000.00                    -   พเยาวนิตย์
17 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน         45,480.00         30,856.20 14,623.80 สุทินี
                           -    
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ                        -    
  กลุ่มบริหารงานบุคคล                        -    
18  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา       192,850.00                  -   192,850.00 สนธยา
19 โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ         46,760.00         46,750.00 10 คมน์
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมด้านโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา                        -    
  กลุ่มนิเทศและส่งเสริม                        -    
20 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ (DLIT)         70,000.00         34,917.00 35,083.00 ธวัธชัย
21 โครงการจัดค่ายทักษะชีวิต "รวมพลังนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2"         77,000.00                  -   77,000.00 เกื้อกูล
22  โครงการกำกับติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         21,000.00          3,525.00 17,475.00 เกื้อกูล
23 โครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน         42,000.00                  -   42,000.00 ทัศนีย์
                           -    
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                        -    
  กลุ่มนิเทศและกลุ่มส่งเสริม                        -    
24 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชิวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       210,000.00                  -   210,000.00 พเยาวนิตย์
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ                        -    
  กลุ่มนโยบายและแผน                        -    
25  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ           96,120.00         58,320.00 37,800.00 แววมณี
26 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก     104990         40,270.00                  -   40,270.00 แววมณี
27 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง         70,000.00         70,000.00                    -   พรพิมล
  รองรับการประเมินภายนอก                        -    
                           -    
รวมทั้งสิ้น  2,000,000.00     894,052.40 1,105,947.60  
           
สำรวจการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
งบ  สพฐ.
ที่ ชื่อโครงการ  งบประมาณ   ใช้ไป  คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
   ที่ได้รับจัดสรร       
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล        
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2561         47,600.00         47,600.00                  -   พัฒน์ชญา
  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560        
2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย         21,660.00         21,660.00                  -   พัฒน์ชญา
           
           
รวมทั้งสิ้น       69,260.00      69,260.00 0  

 

 

 
หน้าหลักรับ/ส่งหนังสือKM สป.2คลังข้อสอบข่าว/กิจกรรมโรงเรียนภาพกิจกรรม สป.2Webboardคุรุสภาเขต