นายไตรรัตน์ โคสะสุ

ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

Dr.Trirut Kosasu

Director

  

หน้าหลัก

 

ลิงค์ภายใน

 

ประกาศ สพป.สป.2


 (1) (2){jcomments off} 

 


 


สถิติการคลิกชมบทความ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1441890


Designed by:

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 งานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง

 การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่อง การสร้างตาราง และการตกแต่งเอกสาร

 ปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เรื่อง การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน (นางสุมาลี ภูศรีอ่อน)

 การศึกษาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 32101) ของนักเรียนชั้น ม.2 (นางรุสญา  พลพิทักษ์)

 การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คำควบกล้ำ ร ล ว ของนักเรียนชั้น ป.4/1 (นายสหเทพ  พลพิทักษ์)

 รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 (นางสาวอุษา สุวรรณชาติ)

 การใช้ภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์พัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (นางนิรมล  บุญสีลา)

 การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (นางสาวจิตรัตดา กั้วมาลา)

 การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านสำหรับเด็ก LD (นางสาวนฤมล  ลาภประสพ)

 การเขียนตัวสะกดแม่กบโดยใช้แบบฝึก (นางสาวเกษฎาพร  พลไชย)

 การพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงและประสานสัมพันธ์กับตาโดยใช้กิจกรรมตัดกระดาษ (นางฉัตรหทัย  นักฟ้อน)

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในด้านทักษะการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 (นางสาวฉันทนา  พระเมเด)

 การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนคำที่มีสระอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (นางสาวภัทราวดี  ปัญญาหาร)

 พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนชั้น ป.6/2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 (นายประยุท  กิจวานิชชัย)

 ความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (นายสุวรรณ  ด้วงสุข)

 

 

 

 

คอมเมนต์คอมเมนต์ 

 
+1 #10 ครูอัตราจ้าง... 2013-05-02 20:36
ขอเป็นกำลังใจให ้กับครูอัตราจ้า งทุกคนนะค่ะ เพราะตัวเองก็เป ็นครูอัตราจ้างท ี่ทำงานมาตั้งแต ่ ปี 2541 ปัจจุบันก็ยังไม ่ได้บรรจุเหมือน กัน บางครั้งก็ท้อ แต่ไม่เคยถอย
อ้างอิง
 
 
+2 #9 อบจ 2012-08-28 15:50
ครู อบจ ที่อยู่ โรงเรียนวัดบางโ ฉลงนอก ขาดงานบ่อยมากๆๆ ๆ ไม่น่าอนุญาต ให้สอบว3 เลย การสอบภายในควรท ำให้เหมือนการสอ บจริงทุกประการ เช่น ไม่มีใบประกอบวิ ชาชีพ ก็ไม่ควรให้สอบ ถึงแม้เวลาการทำ งานจะหลายปี ผลงานจะเด่นด้วย
ผู้ที่ควรอนุญาต ให้สอบ เอกไม่ตรงแตมีใบ ประกอบวิชาชีพ
ถ้างั้นเขาจะเรี ยนมาทำไม เสียเงินเสียทอง
อ้างอิง
 
 
+3 #8 บัญชา 2012-08-28 15:42
ท่านผอ.2 ผมเสียดายที่น้อ งครู อบจ คนหนึ่งได้ตัดสิ นใจลาออกเพราะคว ามกดดัน ของครูประจำการ แต่ก็ไม่เป้นไร ถ้าณ ขณะนี้ทุกโรงเรี ยนในเขต 2 ของเรามี การรับครูอัตราจ ้างอีกโปรดได้เร ียก น้องกลับมาอีกเถ อะครับ น้องเขาทำงานดี มีน้ำใจ ซื่อสัตยื มีคุณธรรม
อ้างอิง
 
 
+1 #7 อัตราจ้างเช่นกัน 2012-07-14 19:45
ท่านผอ.เขต2 ครับปีนี้ท่านคา ดว่าจะเปิดสอบภา ยในหรือเปล่าครั บ ช่วยกรุณาช่วยพว กกระผมชาวอัตราจ ้างให้ได้บรรจุบ ้างเถอะครับ เห็นใจหัวอกอัตร าจ้างบ้างเถอะคร ับทำงานมาหลายปี ไม่มีโอกาสบรรจุ จริงแล้วการสอบม ันวัดผลไม่ได้ทั ้งหมดหรอกครับ ทำไมท่านที่จัดส อบภายในท่านไม่ด ูที่ผลการทำงานไ ม่ดีกว่าหรือครั บ บางทีคนที่สอบไม ่ติดทำงานดีก็มี เยอะนะครับ ขยันมากกว่าคนที ่สอบได้ที่ 1 ก็มีเหมือนกัน
:sad:
อ้างอิง
 
 
+1 #6 หัวอกอัตราจ้าง 2012-07-14 19:39
วันที่ไปประชุมค รูที่รร.วัดบางโฉลงนอกมี ครูคนหนึ่งท่านพ ูดดีมาก เห็นใจครูอัตราจ ้าง ท่านบอกว่าอยากใ ห้ผู้เกี่ยวข้อง ดูแลครูอัตราจ้า งให้ได้บรรจุ แต่ก็ไม่มีใครเห ลียวแลบ้างเลยหน อ อันแท้จริงแล้วค รูอัตราจ้างนี่เ ขาทำงานน่าสงสาร นะครับ ทำแบบไม่มีความห วัดที่จะได้บรรจ ุ ใครก็ได้ครับท่า นที่มีส่วนเกี่ย วข้องช่วยดูแลพว กเราบ้างนะครับอ ย่าแบ่งชั้นกันน ักเลย ช่วยให้เราชาวอั ตราจ้างได้บรรจุ บ้างเถอะครับ อย่าเอาแต่ผลงาน ตนเองนักเลยเห็น ใจพวกอัตราจ้างบ ้าง
อ้างอิง
 
 
+2 #5 เพ็ญจันทร์ 2012-06-08 12:41
:sad: วัน ๆๆๆๆๆๆครูอัตราจ ้าง ทำงานเศร้าใจมาก อยากฝากให้ท่านผ อ.เขต สป2 ช่วยดูแลพวกลูกช าวนาชาวสวนตาดำๆ ๆๆๆๆๆๆๆ ด้วยครับ
อ้างอิง
 
 
+2 #4 เพ็ญจันทร์ 2012-06-08 12:27
:sad: ควรมองเห็นคุณค่ าของครูอัตราจ้า งบ้างนะใช้ให้ทำ งานจน คศ3 ไม่ต้องทำการสอน อะไรแล้ว กินงินเดือนนับแ ต่ 25000 บาท ถึง 100000 บาท แล้ว หรือ หลักการบริหาร เงินน้อยทำมาก เงินมากทำน้อย ช่วยบอกเจ้าของ ทฤษฎีนี้ด้วย
อ้างอิง
 
 
0 #3 ครูเก่า 2011-10-05 20:16
ทำอย่างไรถึงจะม ีครูในโรงเรียนท ำวิจัยเยอะเหมือ นโรงเรียนวัดเสา ธงกลางบ้าง
อ้างอิง
 
 
+3 #2 webmaster 2010-10-21 08:44
ส่ง E-mail มาได้ที่ j_wasana@hotmai l.com หรือ painong007@hotm ail.com
อ้างอิง
 
 
+1 #1 อภิชญา 2010-10-20 19:14
ต้องการจะเผยแพร ่ผลงานผ่านเว้ปไ ซด์ของ สพป.สป.2 บ้าง โดยที่เจ้าของผล งานอัปโหลดเองได ้ไหมค่ะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นโดยสุภาพ

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช